Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu podnosi fizičko ili pravno lice/preduzetnik- nosilac izvedenog projekta za objekat koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

Uz pisani zahtev  nosilac izvedenog projekta prilaže Studiju zatečenog stanja (tri pisana primerka i jedan primerak u elektronskom obliku); izvod iz projekta izvedenog objekta; izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci; grafički prikaz mikro i makro lokacije; dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Ostalu dokumentaciju/podatke o kojima se vodi službena evidencija pribavlja/vrši uvid nadležni organ i to: kopiju prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju; obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju. Shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, a shodno stavu 2. istog člana, postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava  dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (ZUP član 9. stav 2. i član 103.). Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadano.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Pravni osnov

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09). Sprovođenje ovog postupka Zakonom je stavljeno u nadležnost, organu/organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (‘„Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

Podzakonska akta koja su neposredno primenjuju tokom sprovođenje ovog postupka su:

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 114/08);

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05);

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05);

Pravilnik o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu  („Službeni glasnik RS“ broj 69/05);

Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05) i

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 69/05).

Odlučivanje u postupku

Zahtev za  davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, se podnosi u pisanoj i elektronskoj formi. Nakon podnošenja i prijema istog, prijemna kancelarija odmah prosleđuje nadležnom organu/ organizacionoj jedinici gradske/opštinske uprave na razmatranje i obradu, odnosno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za postupanje u ovoj upravnoj stvari, u roku od 1 dana (preporučeni rok). Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Nadležni organ/organizaciona jedinica obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu  javnost o podnetom zahtevu i vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave o javnom uvidu i obezbeđuje javni uvid, organizuje prezentaciju i javnu raspravu o studiji o proceni uticaja. Obaveštavanje nosioca projekta, zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane  javnosti vrši se u roku od 7 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja. Izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid se oglašava u dnevnom, odnosno lokalnom listu na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti i traje najmanje 20 dana od dana obaveštavanja. Izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid može se vršiti i putem elektronskih medija. Oglašavanje izlaganja studije o proceni uticaja na javni uvid sprovodi nadležni organ. Oglas o izlaganju studije o proceni uticaja na javni uvid sadrži pun naziv organa koji sprovodi oglašavanje, naziv studije o proceni uticaja čije se izlaganje oglašava, podatke o vremenu i mestu izlaganja studije o proceni uticaja na javni uvid, podatke o vremenu i mestu javne prezentacije i javne rasprave, način na koji zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu dobiti informacije o studiji o proceni uticaja i dostaviti primedbe, kao i druge informacije koje mogu biti od značaja za proces javnog uvida.

Nadležni organ/organizaciona jedinica najkasnije u roku od 10 dana (zakonski rok), odnosno 2 dana (preporučeni rok) od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja i dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od 3 dana (zakonski rok), odnosno 1 dan (preporučeni rok) od dana njenog obrazovanja.

Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid u zgradi nadležnog organa u posebnoj prostoriji ili u posebnoj prostoriji koja je određena za izlaganje studije o proceni uticaja na javni uvid. Nadležni organ/organizaciona jedinica dužan je da na ulazu u upravnu zgradu istakne na vidnom mestu oglas o izlaganju studije o proceni uticaja na javni uvid uz tačno navedeno vreme kada se može vršiti uvid. Ako se studija o proceni uticaja izlaže na javni uvid u posebnoj prostoriji, potrebno je na ulazu u zgradu ili u centralnom holu zgrade istaći obaveštenje o tome u kojoj je prostoriji studija o proceni uticaja izložena na javni uvid i vreme kada se može vršiti uvid.

Nadležni organ/organizaciona jedinica dužan je da svim zainteresovanim organima i organizacijama i javnosti koji vrše uvid u izloženu studiju o proceni uticaja  pruži potrebne informacije i pomoć prilikom tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi i mišljenja na studiju o proceni uticaja.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost podnose primedbe i mišljenja na izloženu studiju o proceni uticaja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku i predaju ih nadležnom organu koji je izložio studiju o proceni uticaja na javni uvid.

U toku trajanja javnog uvida nadležni organ/organizaciona jedinica je dužan da vodi evidenciju o izvršenom javnom uvidu (u vidu dnevnika ili službene beleške) i koja čini sastavni deo dokumentacije o sprovedenom javnom uvidu.

Nadležni  organ/organizaciona  jedinica  obezbeđuje  vođenje  zapisnika  na  javnoj  raspravi  u  koji  se  unose  sve primedbe, predlozi i mišljenja dati u toku javne rasprave.

U zapisnik sa javne rasprave unose se podaci o vremenu i mestu održavanja javne rasprave, svim prisutnim na javnoj raspravi i popis svih učesnika u diskusiji.

Nosilac projekta učestvuje u javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja. U toku javne rasprave sva prisutna pravna i fizička lica koja su podnela primedbe na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku mogu u određenom vremenu obrazložiti primedbe pred nadležnim organom i nosiocem projekta. Na svaku iznetu primedbu nosilac projekta zauzima stav i javno ga iznosi pred nadležnim organom/organizacionom jedinicom, podnosiocem primedbi i prisutnima na javnoj raspravi. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost za vreme trajanja javnog uvida podnose primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predaju ih nadležnom organu.

Nadležni organ /organizaciona jedinica dostavlja izveštaj sa javne prezentacije i javne rasprave sa pregledom mišljenja zainteresovanih organizacija, organa i zainteresovane javnosti tehničkoj komisiji u roku od 3 dana (zakonski rok), odnosno 1 dan ( preporučeni rok) po završenom javnom uvidu.

Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja, razmatra izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i ocenjuje podobnost predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, u toku izvođenja projekta, rada projekta, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Predsednik tehničke komisije može na sednicu komisije pozvati nosioca projekta, obrađivače studije o proceni uticaja, kao i predstavnike nadležnih organa i organizacija koji su izdali uslove, saglasnosti i mišljenja u prethodnom postupku.

Na predlog tehničke komisije, nadležni organ/organizaciona može zahtevati od nosioca projekta da u roku od 8 dana (eventualni rok) izvrši izmene i dopune u dostavljenoj studiji o proceni uticaja.  Ako nosilac projekta ne postupi u svemu po zahtevu, nadležni organ/organizaciona jedinica može, na predlog tehničke komisije, odobriti najviše još jedan dodatni rok od 8 dana (eventualni rok) za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu/organizacionoj jedinici najkasnije u roku od 30 dana (zakonski rok), odnosno u roku od 10 dana (preporučeni rok) od dana prijema studije o proceni uticaja od nadležnog organa.

Rok za ocenu studije ne teče za vreme ostavljeno nosiocu projekta za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Nadležni organ/organizaciona jedinica donosi Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja,  na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta i inspektoru za zaštitu životne sredine grada/opštine u roku od 10 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok) od dana prijema izveštaja.

Nadležni organ/organizaciona jedinica o odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja dužan je da u roku od 10 dana (zakonski rok), odnosno 3 dana (preporučeni rok)  od dana njenog donošenja obavesti zainteresovane organe, organizacije i javnost o:

  1. sadržini odluke;
  2. glavnim razlozima na kojima se odluka zasniva; 3) najvažnijim merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti nadležnog organa je konačno.

Protiv rešenja podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

Zakonski rok je: 93 dana (Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu). Preporučeni rok: 44 dana.

Zahtev

Zahtev za Saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.

REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Republička administrativna taksa (iznos takse je promenljiv, informaciju o tačnom iznosu možete dobiti u kancelariji br. 6):

na žiro-račun: 840-742221843-57
sa pozivom na broj 97 93228

Popunjeni obrasci zahteva predaju se u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2. Uz zahtev je, pored propisane propratne dokumentacije, potebno predati i dokaz o uplati administrativne takse.