Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016);

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave Registru stambenih zajednica, koji vodi jedinica lokalne samouprave. Prijavu podnosi upravnik stambene zajednice, profesionalni upravnik ili drugo ovlašćeno lice, a može je podneti i prinudni upravnik po službenoj dužnosti.

Jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije možete pogledati na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.

Registar profesionalnih upravnika je uspostavljen i dostupan je na sajtu Privredne komore Srbije.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE

Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednice / upravniku / profesionalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
 2. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):

 1. zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
 2. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 2. ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):

 1. rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
 2. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajedniciprilaže se dokaz o nastalim promenama:

 1. zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);
 2. akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;
 3. rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj);
 4. dokaz o uplati administrativne takse.

Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajedniciprilaže se dokaz o brisanju:

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom;
 2. rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenjuzgrade, u slučaju rušenja zgrade;
 3. dokaz o uplati administrativne takse.

Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:

 1. potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;
 2. potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice.
Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Shodno članu 23. stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016), nadležna opštinska, odnosno gradska uprava/gradska opština koja vodi postupak registracije dužna je da propisane dokumente pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno da od podnosioca prijave može da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija. Članom 39. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada je predvideo, da se na pitanja koja se odnose na postupke registracije i evidentiranja, koja nisu uređena tim zakonom, primenjuje zakon kojim se uređuje opštini upravni postupak. Ostala dokumentacija neophodna za odlučivanje, u skladu sa članovima 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), tj. uvid, pribavljanje i obradu podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (podatke iz dokumenata ili sama dokumenta) pribavlja nadležni organ i to: izvod iz registra profesionalnih upravnika, izvod iz katastra nepokretnosti, odluku gradske/opštinske ili uprave gradske opštine o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku, matični broj stambene zajednice od Republičkog zavoda za statistiku, rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu, rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj), rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade.

Članovima 102, 103. i 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), propisano je da postupajući organ utvrđuje činjenice i okolnosti od značaja za postupanje u upravnoj stvari. Stranka ne mora da pribavi dokaze koje može da pribavi organ, niti uverenja i druge isprave koje organi nisu dužni da izdaju. Činjenično stanje na kome zasniva svoj zahtev stranka je dužna da iznese tačno, potpuno i određeno. Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka može izričito da izjavi da sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama i ih će ih dostaviti naknadno.

Takođe stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.

Odlučivanje u postupku

Prijava u papirnoj formi podnosi se registru neposredno ili poštom, a elektronsko podnošenje prijava putem korisničke aplikacije će biti moguće od 01. januara 2018. godine. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Registru.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski potpis i elektronski dokument.

Podnosilac prijave je dužan da registru podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, odnosno promene podataka koji su predmet registracije.

Potvrda o primljenoj prijavi izdaje se podnosiocu prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave registru, a
potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi generiše se iz aplikacije automatski i dostavlja na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu registracije (upis, promenu ili brisanje), identifikacione podatke o podnosiocu prijave, kao i spisak priloženih dokumenata.

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi. Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za registraciju propisani članom 20. stav 2. ovog zakona za podatke koji se registruju i objavljuju i da li su dostavljeni propisani dokumenti.

Podaci koji su predmet objavljivanja ne podležu proveri ispunjenosti formalnih uslova, upisuju se u registar na osnovu registracione prijave, za njihovu tačnost odgovara podnosilac prijave i o njihovoj objavi se ne izdaje poseban akt.

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po prijavi, registrator odbacuje prijavu zaključkom, uz navođenje svih nedostataka, odnosno razloga za odbacivanje, objavljuje ga kroz centralni informacioni sistem i pisani otpravak dostavlja podnosiocu prijave na način određen u registracionoj prijavi. Registrator će prijavu odbaciti zaključkom i kada nije mesno nadležan za postupanje po prijavi, kada podaci navedeni u prijavi nisu predmet registracije i kada je podatak ili dokument koji je predmet prijave već registrovan.

Protiv zaključka o odbacivanju prijave, podnosilac prijave preko registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja. Ako podnosilac prijave u roku od deset dana od prijema zaključka o odbacivanju prijave, a najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja, podnese usaglašenu prijavu i dokumente i otkloni sve utvrđene nedostatke, ne plaća ponovo administrativnu taksu.

Podnosilac prijave može samo jednom iskoristiti pravo na podnošenje usaglašene prijave bez obaveze ponovnog plaćanja administrativne takse.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku predviđenom zakonom, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu
donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registru, osim u slučaju kada nije mesno nadležan za postupanje po prijavi, kada podaci navedeni u prijavi nisu predmet registracije i kada je podatak ili dokument koji je predmet prijave već registrovan.

Kada utvrdi da je registrovan podatak, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, registrator će ukinuti svoju odluku i brisati podatak najkasnije u roku od šest meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka.

Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlja se stambenoj zajednici čiji je podatak brisan. Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka uspostavlja se prethodno registrovano stanje.

Podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu.

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.

Pravni osnov

Ovaj administrativni postupak je uređen čl. 16. i 18. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016), Pravilnikom o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 49/2017) i članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016).

Stambena zajednica stiče svojstvo pravnog lica, u trenutku kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela zgrade. U članu 16. stavovima 7, 8. i 9, Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, predviđeno je da se stambena zajednica upisuje u registar stambenih zajednica, kao i da stambena zajednica ima svoj:

 • matični broj,
 • PIB i
 • tekući račun.

Članom 18. istog Zakona, utvrđeno je da jedinica lokalne samouprave vodi registar stambenih zajednica i organizuje rad registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Akt kojim se odlučuje u postupku

Registrator donosi rešenje o registraciji ili zaključak o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave, posle provere formalnih uslova za registraciju i kontrole ispravnosti unetih podataka i dokumenata u centralni informacioni sistem.

Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave preko registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici registra. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Po izvršenoj kontroli ispravnosti načina unetih podataka i dokumenata u centralnom informacionom sistemu i donošenju rešenja o registraciji, registrovani podaci i dokumenti o stambenoj zajednici se javno objavljuju u Jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica. Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.

Treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz registra ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u registru.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaključak.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pisanog otpravka odluke registratora vrši se na način određen registracionom prijavom, i to:
poštanskom pošiljkom, na adresu podnosioca prijave; poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta stambene zajednice, slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje; preuzimanjem u sedištu registra.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je označena u prijavi.
Po registrovanju stambene zajednice, upravnik/profesionalni upravnik je dužan da pribavi PIB stambene zajednice i otvori račun stambene zajednice u banci. Ukoliko je stambena zajednica imala PIB i račun u banci, podaci se unose u obrazac prijave za registraciju i ne moraju se ponovo pribavljati.

Eventualno, može doći do primene člana 59. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16), ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, te organ obaveštava podnosioca zahteva na koji način da uredi podnesak i određuje podnosiocu rok u kom je dužan da nedostatke otkloni (rok koji ne može biti kraći od 8 dana), uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku, u kom slučaju će se zahtev smatrati neurednim i kao takav odbaciti.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv rešenja o registraciji, stranka ima pravo žalbe u roku od 10 dana od dana dostavljanja rešenja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet strani registra. Žalba se podnosi opštinskom/gradskom veću.

Zakonski rok je: 5 dana od dana podnošenja prijave (član 30. stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 104/2016).

Preporučeni rok: 5 dana.

Potrebni obrasci

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice možete preuzeti ovde.

Dodatak prijavi možete preuzeti ovde.

Zapisnik sa sednice i Odluka o izboru Upravnika stambene zajednice možete preuzeti ovde.

Administrativna taksa

Žiro-račun za upaltu administrativne takse za registraciju Stambene zajednice je:

840-742251843-73

Iznos administrativne takse za registraciju Stambene zajednice je:

450,oo RSD.

 

Kontakt:

Milan Radić

Telefon: 013/861-904
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište
E-mail: milan.radic@plandiste-opstina.rs