DODELJENA SREDSTVA ORGANIZACIJAMA CIVINOG DRUŠTVA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Poslednjom, 37. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana 04.04.2017. godine, predsedavao je predsednik Opštine i Veća, Jovan Repac. U sazivu je predloženo 5 tačaka dnevnog reda. Članovi Opštinskog veća opštine Plandište prvo su razmatrati Predlog Rešenja o određivanju oblasti za čije praćenje su zaduženi pojedini članovi Opštinskog veća Opštine Plandište koja se uglavnom odnosila na dodelu resora poljoprivrede novom članu Veća, Jozefu Havijeru.

Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je iz opštinskog budžeta za aktivnosti koje imaju za cilj podsticanje i razvoj amaterskog i kulturno umetničkog stvaralaštva, istraživanje, zaštitu i korišćenje kulturnih dobara i podsticanje međunarodne kulturne saradnje izdvojeno 1.300.000,00 dinara. Iz ovih sredstava će se sufinasirati projekti 13 organizacija civilnog društava, KUD-ovi i udruženja građana. Za aktivnosti unapređenja sistema socijalne zaštite koje imaju za cilj uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socialne zaštite, poboljšanje njihovog kapaciteta, zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva i poveća kompetencija profesionalaca unutar sistema, za aktivnosti penzionerskih i sindikalnih organizacija koje imaju za cilj promovisanje manjinskih prava, izdvojeno je ukupno 1.000.000,00 dinara. Ova sredstva podeljena su na 11 udruženja, društava, organizacija i aktiva. Za aktivnosti kojima se podstiče lokalno ekonomski razvoj u opštini i povećanje zaposlenosti, koje imaju za cilj promociju mogućnosti i prednosti ulaganja i investiranja u opštini, edukaciju nezaposlenih i slično, opredeljeno je 200.000,00 dinara. Ova sredstva podeliće tri udurženja. Za aktivnosti koje doprinose razvoju turističkih potencijala, promovisanje opštine i definisanje turističkog proizvoda iz opštinskog budžeta će biti izdvojeno 500.000,00 dinara. Ova sredstva deli 4 uduženja. Za aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje i zaštitu životne sredine, podsticaj organizacijama civilnog društva je u iznosu od 250.000,00 dinara. Ova sredstva deli 5 udruženja i za aktivnosti omladinskih organizacija koje imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma volonterizma, podrška je u iznosu od 130.000,00 dinara. Ova sredstvav dele 3 kluba.

Većnici su razmatrali i usvojili i Predlog Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2017. godinu. Ove godine je za budžetska sredstva kojima se sufinasiraju programi i projekti, konkurisalo i dobilo 16 crkava i verskih zajednica.

Pretposlenja i poslednja tačka 37. sednice Opštinskog veća, bili su zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.