Poslednja, 44. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak, 22.06.2017. godine. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Opštinskog veća, Jovan Repac je predložio dopunu sa tačkom: Predlog Zaključka o usvajanju Šeste izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu. Dnevni red sa dopunom, jednoglasno je usvojen.

Posle usvajanja zapisnika sa 43. sednice većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Plandište a nakon toga su utvrdili i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade za vodomer.

Na dnevnom redu 44. sednice Opštinskog veća bilo je i Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma. Većnici su razmatrali i usvojili Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Plandište za 2017. godinu kao i Zaključak o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za sufinansiranje projekta upravljača u zaštićenim područjima Opštine Plandište u toku 2017. godine.

Na 44. sednici Opštinskog veća, većnici su imenovali Privremeno telo za obavljanje tekućih i neodložnih poslova iz nadležnosti Saveta Mesne zajednice Barice, u sledećem sastavu: Marijan Janković, predsednik i članovi, Jon Gizešan i Teodor Miok. Mandat Privrenog tela je do konstituisnja novog Saveta MZ Barice.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.