Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Većnici će na predstojećoj sednici razmatrati Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo“ Plandište i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglanoti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište. Na 36. sednici Opštinskog veća opštine Plandište, razmatraće se Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2016. godinu, Izveštaj o radu Narodne biblioteke Plandište u 2016. godini i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke u 2016. godini. Većnici će razmatrati Izeštaj o radu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2016 do 31.12.2016. godine, Izvršenje plana rada Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište za period od 01.01.2016. – 31.12.2016. i utvrđivanje Predloga Rešenja odavanju saglasnosti na Izvršenje plana rada Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište za period od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine kao i Razmatranje Narativnog izveštaja o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Narativni izveštaj o radu Centra za socijalni rad Plandište za 2016. godinu o razmaranje Izveštaja o radu Crvenog ktsta Plandište za 2016. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Plandište za 2016. godinu. Nakon toga, na dnevnom redu je utvrđivanje predloga Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnog preduzeća, i predlozi: Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi Opštine Plandište, Zaključka o usvajanju treće izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Zaključka o usvajanju treće izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Konačni predlog za odobrenje godišnjih posebnih programa u oblasti sporta za 2017. godinu. Na dnevnom redu predstojeće 36. sednice Opštinskog veća su još i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisje za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine nakanade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.