Opštinska uprava opštine Plandište na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinskoj upravi opštine Plandište podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole operatera „VINDIJA“ d.o.o. LAJKOVAC, Beogradski put 37, Farma Plandište, Zrenjaninski put bb, Plandište, broj zahteva: 501-32/2014-01-IV, za rad Farme brojlera u Plandištu, broj katastarske parcele 2039/2 KO Plandište.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za izdavanje integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.