Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednostu 19/2017 čiji je predmet Radovi – adaptacije objekta trgovine u domu kulture u Miletićevu – električne instalacije.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.