Na osnovu člana 15, 61. i 120 Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ , broj 16/2008 ,17/2012 i 3/2015) člana 6 i 9 Odluke o budžetu opštine Plandište za 2017. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 28/2016, 11/2017 i 19/2017) a u vezi sa odredbama iz Ugovora o prevozu studenata uz budžeta AP Vojvodine za 2017.godinu zaključenim između APV –Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Plandište, broj 114-451-1623/2017-02 i broj 451-6/2017-II od 18.04.2017.godine, predsednik opštine Plandište, dana 04.10.2017.godine, raspisao je

JAVNI POZIV
ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA STUDENTSKU 2017/2018. GODINE

 

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju studenti koji:

• imaju prebivalište na području opštine Plandište;
• svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima);
• školuju se na teret budžeta,
• prvi put upisuju godinu studija,
• nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija;

Kompeltan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.