Opštinska uprava opštine Plandište  na osnovu  člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

OBAVEŠTENJE 

o prijemu  zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ primio zahtev za izdavanje integrisane dozvole  operatera „VINDIJA“ d.o.o. Lajkovac, FARMA VELIKA GREDA, ulica Maršala Tita bb, Velika Greda,  broj 501-2/2021-02-IV od 11.01.2021. godine. Zahtev se odnosi na rad postrojenja Farme Velika Greda i obavljanje aktivnosti tova brojlera, na lokaciji katastarska parcela br. 1102  KO Velika Greda.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 14, svakog radnog dana od 10-13 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za integrisanu dozvolu ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.