Autor: dragoslav

NAJAVA 111. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 111. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  14.06.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 7 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 110. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2018.godinu a nakon toga i Predlog Odluke o otvarivanju prava na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama. Većnici će utvrđivati i Predlog Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata i Predlog Odluke o postupku predlaganjakandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač opština Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća...

Opširnije

NAJAVA 110. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 110. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak,  07.06.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 15 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 108.i 109. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2018.godinu,a nakon toga i Utrvrđivanje Predlog Odluke o izmenama idopunama Odluke o budžetu opštine Plandnište (drugi dopunski budžet). Nakon toga većnici će razmatrati Izveštaje o radu i Izveštaje o finansijskom poslovanju za 2018.godinu, prvo Izveštaj Istorijskog arhiva Bela crkva, pa Izveštaj Narodne bilioteke Plandište, Izveštaj Kulturno obrazovnog centra Plandište za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine. Na dnevnom redu 110.sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1.oktobar“ Plandište za period 01.01.2018. -31.12.2018.i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izvršenje plana rada Doma zdravlja za isti period, Slede, Razmatranje Izveštaja o radu Centra a socijalni rad Plandište za 2018.godinu i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Plandište i Finansijskog izveštaja za finansiranje iz opštinskog budžeta za 2018.godinu,  Razmatranje Izveštaja i Finansijskog izveštaja Crvenog krsta Plandište za 2018.godinu i utvrđivanje PREDLOGA Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta za 2018.godinu kao i Razmatranje Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište od 01.januara do 31.decembra...

Opširnije

JAVNA NABAVKA DOBARA 13/2019 – „NABAVKA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE“

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br.38, Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara: „NABAVKA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE“. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde. Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti...

Opširnije

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17), Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za opštinu Plandište za 2019 godinu i Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja sufinansiranje za 2019. godinu  broj 3600-101-2/2019 od 06.05.2019. godine NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE FILIJALA VRŠAC u saradnji sa OPŠTINOM PLANDIŠTE raspisuju JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI. Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde. Prijavu za sprovođenjeJavnog rada možete preuzeti...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Na osnovu člana 59 i 60  Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10 i 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 30 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17) Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini, Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-00478/2019-24 od 08.04.2019. godine a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Plandište  za 2019. godinu i potpisanog Sporazuma o uređivanju međusobnih orava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja broj 3600-101-2/2019 od 06.05.2019 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE FILIJALA VRŠAC u saradnji sa OPŠTINOM PLANDIŠTE raspisuju JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI. Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde. Zahtev za učešće u programu možete preuzeti...

Opširnije

Arhiva: