Autor: dragoslav

IZVEŠTAJ SA 21.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA ZA 2017.

Predsednik SO Plandište, Endre Sabo predsedavao je 21. sednicom SO Plandište koja je održana u petak, 15.06.2018. godine sa dnevnim redom od ukupno 36 tačaka. Odbornici SO Plandište su na početku sednice raspravljali i izglasali Odluku o Završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je u periodu januar-decembar 2017. godine ostvaren budžetski suficit u iznosu od 16 miliona 806 hiljada dinara. Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini po osnovu poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, donacija i transfera, ostalih prihoda kao što su takse, novčane kazne, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, prihoda od prodaje dobara i usluga i drugo, iznosili su 499 miliona 965 hiljada dinara. Rashodi su bili u visini od 483 miliona 248 hiljada. Nakon toga odbornici su doneli i Odluku o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godina. U okviru ove tačke je rečeno da je razlog za izradu Plana sadržan u Zakonu o javnom zdravlju kojim se precizno definišu obaveze lokalnih samouprva koje su preuzele na sebe nove odgovornosti u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudina svojim teritorijama. Procenjeno je da će za realizaciju Plana javnog zdravlja biti potrebno preko 40 miliona dinara. Sredstva se obezbeđuju iz više izvora. Na dnevnom 21. sednice SO Plandište bili su i Predlog Odluke o javnim parkiralištima, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima...

Opširnije

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA 3 (TRI) ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE SA PARKINGOM

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 88/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 17/2018, del. broj 4-211/2018-II od 19.06.2018. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije  za  javnu  nabavku  broj  17/2018,  del.  broj  4-212/2018-II  od 19.06.2018. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Izrada projektne dokumentacije – Rekonstrukcija i adaptacija 3 (tri) zgrade opštinske uprave sa parkingom. Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati...

Opširnije

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu člana člana 81. stav 1. i člana  94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i  jedinicama lokalne  samouprave  („Službeni  glasnik  RS“  br.  21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon), člana 11. i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl glasnik RS“ br. 95/2016), Načelnik Opštinske uprave opštine Plandište, dana 19.06.2018. godine oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PLANDIŠTE. Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti...

Opširnije

OBAVEŠTENJE O POJAVI AFRIČKE KUGE SVINJA U MAĐARSKOJ I RUMUNIJI

Usled pogoršane situacije i širenja Afričke kuge svinja kod divljih svinja u  Mađarskoj i Rumuniji, u četvrtak 24.05.2018. godine u Veterinarsko specijalističkom institutu “PANČEVO“ u Pančevu, održan je sastanak Regionalnog kriznog centra za sprečavanje pojave, praćenje, kretanje i kontrolu zarazne bolesti Afričke kuge svinja za epizootiološko područje Južnobanatskog upravnog okruga. Sagledavanje postojećeg stanja, praćenje kretanja i  kontrola zarazne bolesti bile su glavne teme sastanka, sa jasno definisanim zadatkom da nadležne službe lokalnih samouprava i nadalje preduzimaju sve potrebne preventivne mere u cilju zaštite od neposredne opasnosti pojave zarazne bolesti Afričke kuge svinja na teritoriji naše zemlje i našeg epizootiološkog područja. Uputstvo za vlasnike možete pogledati ovde. Brošuru za lovce možete pogledati...

Opširnije

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2018. GODINU

Predsednik opštine Plandište, dana 20.04.2018. godine doneo je Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Plandište za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu, a na osnovu Predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. INFORMACIJA ZA SVE UČESNIKE KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OPŠTINE PLANDIŠTE U 2018. GODINI Svi učesnici Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena. Obrazac revidiranog budžeta možete preuzeti...

Opširnije

Arhiva: