Select Page

Аутор: olga

Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke

Na osnovu člana 35 Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 40 stav 1 tačka 10 i 120  Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj:16/2008), a po dobijenoj Saglasnosti Matične biblioteke iz Pančeva broj 250 od 17. 06.2010, Skupština opštine Plandište,  na sednici održanoj 05.07.2010. godine, donela je R E Š E NJ E O IMENOVANJU DIREKTORKE NARODNE BIBLIOTEKE PLANDIŠTE I JUNAČKOV BILJANA, diplomirani filozof iz Velike Grede, imenuje se za direktorku Narodne biblioteke Plandište. II Mandat imenovane traje četiri godine. III Prava i obaveze direktorke biće uređene Ugovorom o radu zaključenim između Upravnog odbora Narodne biblioteke Plandište i direktorke. IV Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opština Plandište“. SKUPŠTINA OPŠTINE PLANDIŠTE Broj:02-38/2010-01 Dana: 05.07 2010 godine Plandište                                                                                                  Predsednica Skupštine Jagoda Banjanin, dipl. veterinarka,...

Опширније

Aрхивa: