Select Page

Аутор: tatjana

ЈАВНИ УВИД – ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и  бр.36/2009),  објављује: Ј А В Н И   У В И Д ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   „BIOGAS TECHNOLOGY ONE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-44/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2891 КО Маргита, Општина Пландиште.  „BIOGAS TECHNOLOGY TWO” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-45/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2895 КО Маргита, Општина Пландиште. „BIOGAS TECHNOLOGY THREE” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-46/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2894 КО Маргита, Општина Пландиште. „BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” доо Вршац, ул. Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 501-47/2019-02-IV , Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. бр. 2893 КО...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН  ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2020.   Данас је у Пландишту одржана 132. седница Општинског већа општине Пландиште. На дневном реду  седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац  било је укупно 35 тачака. После усвајања записника са 130. и 131. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврђивали Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину. У оквиру ове тачке jе речено да је Буџет био поставлјен на сајт како би грађани могли да га коментаришу и да је организован и округли сто који нико није посетио. Сугестије за измене имао је  Центар за социјални рада општине Пландиште. Корекција је било и код Општинске управе општине Пландиште. Након тога је усвојен Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се овом Одлуком уређују начин, поступак и контрола пријема и реализације донација општине Пландиште, као наменског бесповратног прихода. Донација подразумева донацију, хуманитарну помоћ, поклон и друга бестеретна стицања који представљају наменски бесповратни приход општине Пландиште који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације. На дневном реду били су и предлози из области комуналних услуга  попут Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима, Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене....

Опширније

НАЈАВА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 132. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  13.12.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. После усвајања записника са 130. и 131. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину а онда и Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште, Предлог Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима, Предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог Одлуке о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене. Већници ће на наредној седници разматрати Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину и утврђиваће Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања. Разматраће и  Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. годину и утврђиваће Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада а након тога ће се разматрати  План и програма рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2020. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план. На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа општине Пландиште је и разматрање Програма рада и Финансијског плана Народне библиотеке Пландиште за 2020. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматрање Програма рада и Финансијског...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНАС БУЏЕТА Почетком децембра у Пландишту је успешно одржана  33. седница Скупштине општине Пландиште. Седницом је председавао председник СО Pландиште, Ендре Сабо. На дневном ред седнице укупно је било 9 тачака. Одборници су на последњој, 33. Седници СО Пландиште  прво размaтрали и усвојили  Пословник Скупштине општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да је нови Пословник рађен због измена у Закону о локланој самоуправи а које се тичи сталних радних тела , због нових надлежности и нових назива. Након тога,  разматран и усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-септембар 2019.године.У оквиру ове тачке је речено да је Извешај рађен по смерницама које су добијене од Министарства финансија . За првих 9 месеци , извршење буџета општине Пландиште је текло према планираној динамици. За првих девет месеци, текући приходи су били у износу од 412.999.000,00 динара што чини 60,47% укупног буџета. Расходи, за исти период били су 409.543.000,00 динара , односно 59,19% од укупног буџета што значи да је у том периоду Општина остварила суфицит у износу од 17.042.000,00 динара. Након тога, одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (четврти допунски буџет). Известилац је у вези са овом тачком рекао да је до измене дошло захваљујући већем приливу средстава у износу од 15.652.255 ,00 динара тако да су укупни...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 33-2019 -ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 33/2019, дел. број 4-430/2019-II од 09.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 33/2019, дел. број 4-431/2019-II од 09.12.2019. године, припремљена је: ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели оквирног Споразума можете погледати овде. Обавештење о закљученом Уговору можете преузети...

Опширније

Aрхивa: