USKORO NOVI STATUT OPŠTINE

 

Poslednjom, 84. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je na dnevnom redu imala 11 tačaka,  predsedavao je predsednik Opštine, Jovan Repac.

Posle usvajanja zapisnika sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo utvrđivali Predlog Odluke o pristupanju donošenju Statuta opštine Plandište. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da na osnovu člana 41. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Opština obavezuje da svoj Staut i druge opšte akte uskladi sa ovim zakonom. Opština je u obavezi da predlog statuta dostavi nadelžnom ministarstvu najkasnije šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Nakon toga i većnici su usvojili i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (drugi dopunski budžet). Drugim dopunskim budžetom je korigovan budžet na viši nivo i on će iznosti 605.020.312,00 dinara. U okviru ove Odluke urađene su preraspodele između aproprijacija, odnosno povećanje-smanjenje onih aproprijacija gde je nedovoljno ili više oplanirano sredstava Odlukom u prvom dopunskom budžetu. Na poslednjoj sednici Veća, većnici su utvrdili Predlog Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada. Ovom Odlukom se određuju lokacije za odlaganje inertnog otpada na teritoriji opštine Plandište za naseljena mesta Plandište, Hajdučica, Stari Lec, Barice, Jermenovci, Veliki Gaj Kupinik, Banatski Sokolac, Miletićevo i Dužine. Ove lokacije uređuje i održava JP“Polet“ Plandište. U odluci je definisan inertni otpad koji predstavlja otpad koji potiče od građevinske industrije i otpad od rušenja objekata (cigla, blokovi, crep, beton, malter, zemlja, pesak, šljunak..). Odlukom je određen i nadzor nad sprovođenjem, kao i kaznene odredbe.

Članovi Opštinskog veća su na 84. sednici utvrdili Predloga Pravilnika o načinu upravljanja dugom Opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da će u cilju transparentnog zaduživanja po najpovoljnijim uslovima nabavka kratkoročnih i dugoročnih zajmova biti vršena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Utvrđen je i  Predlog Odluke o finansiranju kapitalnih investicionih rashoda u 2018. godini. Većnici su razmatrali i  Predlog Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi Opštine Plandište kojim se uređuje procedura za plaćanje računa u Opštinskoj upravi opštine Plandište, kojim se određuju lica, radnje i rokovi u postupku plaćanja računa. Većnici su na poslednjoj sednici Veća doneli Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište. Nakon toga,  razmatran je i Finansijski izveštaj JP „Polet“ Plandište za 2017. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.