Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 29. novembra 2018. godine donelo je

Z A K LJ U Č A K
O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

 

Javna rasprava o Nacrtu Odluke traje do 6.12.2018. godine.

Kompletan tekst Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete pogledati ovde.