Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, броЈ 135/04 и 88/10) оглашава

ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаjа Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата обухвата делове територија: Града Зрењанина (КО Банатски Деспотовац, КО Ботош, КО Орловат, КО Томашевац, КО Фаркаждин и КО Чента); Општине Ковачица (КО Идвор и КО Уздин), Општине Опово (КО Баранда, КО Опово и КО Сакуле), Општине Пландиште (КО Стари Лец и КО Хајдучица) и Општине Сечањ (КО Банатска Дубица, КО Бока, КО Јарковац, КО Јаша Томић, КО Конак, КО Неузина, КО Сечањ, КО Сутјеска и КО Шурјан).

Комплетан текст Јавног увида у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја можете погледати овде.

Комплетну документацију можете пруезети овде.