Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje:

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „ALTER BIOGAS PLAN“ DOO Plandište, ulica Nikole Tesle broj 2a, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za PROJEKAT „Biogasna elektrana „ALTER BIOGAS PLAN II-faza II”  kapacitet 999 kW”  na kat.par br. 127/5 i 127/6 KO Plandište, teritorija opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-31/2019-02-IV od  09.10.2019. godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslova,  važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) .

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko ovog organa.