На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 34/2018, дел. број  4-360/2018-II  од 25.09.2018. године и Решења о образовању   комисије   за   јавну   набавку   број   34/2018,   дел.   број   4-361/2018-II од 25.09.2018. године, припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Израда пројекта уређења гробља у Пландишту.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.