Јавне набавке

Покреће се поступак јавне набавке 8/2017

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. …

Покреће се поступак јавне набавке 8/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 06/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у далјем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у далјем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара „Јавна набавка горива за потребе службених …

Покреће се поступак јавне набавке 06/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 05/2017

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova „Održavanјe javnog osvetljenјa u naseljenim mestima …

Покреће се поступак јавне набавке 05/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 04/2017

Општина Пландиште у својству наручиоца позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 04/2017 чији је предмет Јавна набавка мале вредности: “Стручни надзор над радовима санације основне школе и фискултурне сале “Доситеј Обрадовић” у Пландишту”, у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете …

Покреће се поступак јавне набавке 04/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 3/2017

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. Став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-19/2017-II од …

Покреће се поступак јавне набавке 3/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 2/2017

Општина Пландиште у својству наручиоца позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку чији је предмет јавне набавке бр. 2/2017. – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети овде. Измену конкурсне документације …

Покреће се поступак јавне набавке 2/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 01/2017

Општина Пландиште у својству наручиоца позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 01/2017 чији је предмет Јавна набавка мале вредности: “Набавка услуга унапређења и одржавања софтвера електронска писарница за потребе Општинске управе Пландиште”, у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети …

Покреће се поступак јавне набавке 01/2017 Прочитај више »

Scroll to Top