Uputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu možete pogledati ovde.

PODACI O REVIZIJI BUDŽETA
PODACI O SREDSTVIMA RADA

Evidencija osnovnih sredstava za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine možete pogledati ovde.

PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

Državna pomoć se dodeljuje na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini.

Pravni osnov za raspisivanje Konkursa je u članu 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon), članu 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), članovima 87. i 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), članovima 61. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), članu 9. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018.godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2017), Rešenju Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00035/2018-01 od 06.02.2018.godine i Zaključku Opštinskog veća opštine Plandište br.401-29/2018-III od 21.02.2018. godine.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Konkursa je 5.400.000,00 dinara.

Konkursom se sufinansiraju sledeće mere:

  1. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini – 5.000.000,00 RSD
  2. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište u 2018. godini – 300.000,00 RSD
  3. sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa na teritoriji opštine Plandište u 2018. godini – 100.000,00 RSD.

Dodela sredstava na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2018. godini, radi sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište u 2018. godini, kao i osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa na teritoriji opštine Plandište u 2018. godini, ne odnosi se na državnu pomoć, u smislu člana 2. stav 1. Tačka 1) Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09), tako da je ukupan iznos državne pomoći koji može biti dodeljen putem Konkursa 5.000.000,00 dinara.

Kompletnu dokumentaciju možete pogledati ovde.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu možete pogledati ovde.