Opšta uprava

1.  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i posebnim organizacijama opštine Plandište, Službeni list broj 12; 31.05.2022., str 209.

1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i posebnim organizacijama opštine Plandište, Službeni list broj 11; 19.05.2021. str 166.

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandišt, Službeni list broj 25; 09.10.2020. str 398.

3. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o korišćenju službenih motornih vozila, sadržini, načinu izdavanja i vođenja putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima , Službeni list broj 23; 28.08.2020. str 375.

4. „Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi Plandište“, Službeni list broj 4; 19.02.2019. str 71.

5. “Pravilink o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 30; 04.10.2019. str 843.

6. “Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje edukacije za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Plandište kao i za izabrana i postavljena lica”, Službeni list broj 3; 19.02.2011. str 35.

7. “Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište;
– “Izmene Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8. 01.03.2017. str. 230.
– “Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 15. 19.05.2017. str. 422.
– „Pravilnik o izmenama o dopunama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska i na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 2. 08.02.2018. str. 47.

8. „Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja“, Službeni list broj 26. 21.08.2019. str. 748.

9. “Pravilnik o mesečnom izveštavanju i obimu i vrsti izvršenog posla”;

10. “Pravilnik o korišćenju službenih motornih vozila, sadržini, načinu izdavanja i vođenja putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima”, Službeni list broj 10. 24.03.2017. str 335.

11. “Pravilnik o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine Plandište”, Službeni list broj 19; 03.11.2014. str 358.
– “Izmene Pravilnika o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Opštine Plandište” Službeni list broj 8; 01.03.2017. str 228.

12. “Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 19; 03.11.2014. str 363.
– “Izmene Pravilnika o službenim putovanjima zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Plandište”, Službeni list broj 8; 01.03.2017. str 229.

Društvene delatnosti

1. “Pravilnik o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište”, Službeni list broj 1; 17.01.2018. str. 10.
– „Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište“, Službeni list broj 14; 07.06.2019. str. 113.

2. “Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe, interesi građana u Opštini Plandište”, Službeni list broj 4; 30.01.2017. str 41.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Plandište“, Službeni list broj 1; 17.01.2018. str 18.

3. “Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama”, Službeni list broj 19; 05.08.2016. str 410.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava  crkvama i verskim zajednicama“, Službeni list broj 36; 29.12.2017. str 1113.

4. “Pravilnik o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 22. 12.10.2016. str 440.
– “Ispravka Pravilnika o načinu i uslovima za regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „ Srećno detinjstvo“ Plandište”, Službeni list broj 23. 19.10.2016. str 524.

5. “Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 6. 12.03.2014. str 92.
– “Izmena Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuje OCD na području Opštine Plandište”, Službeni list broj 5. 01.04.2015. str 98.
„Pravilnik o izmeni Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište“, Službeni list broj 36. 29.12.2017. str 1105.

6. „Pravilnik o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 441.

7. „Pravilnik o finansiranju troškova smeštaja učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište u domovima učenika“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 438.

8.  “Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu”, Službeni list broj 3; 25.01.2017. str. 24.

9.  Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u Opštini Plandište u 2021. godini, Službeni list broj 13; 25.06.2021 str. 346.

Socijalna zaštita

1.„Pravilnik o finansiranju  troškova prevoza u punom iznosu učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 435.
„Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o finansiranju troškova prevoza u punom iznosu učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju“, Službeni list broj 15; 19.07.2018. str. 434.

2. „Pravilnik o finansiranju troškova sahrane“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 467.
„Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o finansiranju troškova sahrane“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 466.

3.„Pravilnik o opremanju korisnika prilikom smeštaja u ustanovu socijalne zaštite i/ili na porodični smeštaj“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 470.
„Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o opremanju korisnika prilikom smeštaja u ustanovu socijalne zaštite i/ili na porodični smeštaj“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 469.

4. „Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratne pomoći“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 473.
– „Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratne pomoći“, Službeni list broj 18; 22.08.2018. str. 472.

5. „Pravilnik o pružanju  usluge socijalne zaštite pomoć u kući“, Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 617.
„Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite pomoć u kući“, Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 617.

6. „Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešđu korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući“, Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 621.
„Rešenje o davanju saglasnosti  na Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešđu korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući“, Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 620.

7. „Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući“,  Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 627.
– „Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući“,  Službeni list broj 24; 20.11.2018. str. 627.

Budžet i finansije

1. “Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Opštini Planište”, Službeni list broj 18; 30.10.2014. str 336.

2. “Pravilnik o proceduri za pripremu i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str 255.

3. “Pravilnik o radu Trezora Opštine Plandište”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 257.

4. “Pravilnik o načinu i postupku neutrošenih budžetskih sredstava Opštine Plandište na računu – Opštine Plandište RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA”, Službeni list broj 14; 10.08.2015. str. 264.

5. „Pravilnik o  uvođenju  procedure  za  plaćanje  računa u Opštinskoj upravi opštine Plandište“, Službeni list broj 19; 10.09.2018. str 479.

6. „Pravilnik o načinu upravljanja dugom Opštine Plandište“, Službeni list broj 25; 26.11.2018. str 705.

7. „Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište“;

8. “Pravilnik o popisu imovine i obaveza”;

9. Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama; Službeni list broj 28; 09.11.2020. str 538.

10. Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje ; Službeni list broj 28; 09.11.2020. str 550.

11. Račuvodstvene politike budžeta opštine Plandište za budžetsku 2021. godinu

12. Račuvodstvene politike budžeta opštine Plandište za budžetsku 2022. godinu