URBANISTIČKO-TEHNIČKA DOKUMENTA

Rani javni uvid u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16,  21 000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 15.12.2020. godine.

oglas

MRJU – Regionalni prostorni plan AP Vojvodine 2021-2035

grafički prilog MRJU 1

grafički prilog MRJU 2

 

 

Urbanističko- arhitektonska razrada lokacije kompleksa Biogasnog postrojenja “Alter biogas I”

 

 

Urbanističko – arhitektonska razrada lokacije kompleksa Biogasnog postrojenja “Alter biogas I” za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora na kompleksu parc. kat. br. 1701/10 i 1701/9 k.o. Hajdučica, u Hajdučici, Radna zona bb…