Javno privatno partnerstvo u Srbiji

Efikasan dijalog OCD sa javnim vlastima od izuzetnog značaja

Projekat pod nazivom ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou” koji je podržan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), a finansiran preko delegacije Evropske unije u Srbiji, imao je dobar prijem kod predstavnika OCD iz opštine Plandište. U realizaciji ovog projekta učestvovale su ukupno tri opštine Bečej, Plandište i Topola. Zahvaljujući ovom projektu OCD sa kojima lokalna samouprva Plandište ima izuzetno dobru saradnju, a koju su predstavnici ovih organizacija redovno isticali, organizacijama je pojam javno-privatnog partnerstva postao jasniji kao i značaj ne samo JPP već i dijaloga između OCD i javnih vlasti u ovoj oblasti. Istraživanje sprovedeno u okviru projekta je pokazalo da dobro i efikasno upravljanje, pogotovo na lokalnom nivou, nije moguće ukoliko ne postoji osnaženo civilno društvo koje, zajedno sa javnim vlastima, učestvuje u svim važnim odlukama koje imaju uticaj na njihov život. Adekvatan i efikasan dijalog OCD sa javnim vlastima znači kredibilitet donesenih odluka. U oblasti JPP u Srbiji takav dijalog skoro i da ne postoji. Aktuelna zakonska regulativa ne obavezuje javne partnere da konsultuju predstavnike civilnog društva, niti građane, prilikom definisanja prioritetnih oblasti koje bi se regulisale po modelu JPP, ali i ne zabranjuje postojanje dijaloga i saradnje između predstavnika javnih vlasti i civilnog društva.

Opština Plandište, poučena pozitivnim iskustvom projekta prekogranične saradnje pod nazivom “Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost“  planira da ove godine realizuje još dva projekta javno-privatnog partnerstva. Po rečima Aleksandre Odavić Mak, načelnice Opštinske uprave, u septembru ove godine dogovoreni su preliminarni susreti sa predstavnicima privatnog sektora na temu zoohigijene i rešavanja problema iz ove oblasti kojih je iz dana u dan sve više u opštini Plandište. Odmah nakon toga, pokreću se i razgovori na temu komunalnih usluga za koje lokalna samouptava smatra da će efikasnije biti rešeni kroz javno-privatno partnerstvo, izjavila je još načelnica Opštinske uprave Plandište.

U Srbiji je od 209 odobrenih projekata JPP, 75  ugovoreno. Najveći broj  odobrenih i realizovanih projekata je u Beogradu, 15. Od toga, najveći broj je u oblasti javne rasvete, javnog prevoza, izgradnje lokalne infrastrukture, održavanje lokalne infrastrukture, grejanja i toplotne energije, kao i komunalnog otpada.

O javno–privatnom partnerstvu za koje je primetno povećano interesovanje što se tiče javnog sektora, Vesela Vlašković, istraživač na projektu je izjavila da , i pored uzlaznog trenda odobrenih predloga projekata JPP u Srbiji i dalje ne postoji značajnije uključivanje građana kod planiranja ovakvih projekata.

– Kako bi projekti JPP bili održivi i efikasni, potrebno je uključiti građane i medije kako bi se njihovi stavovi i mišljenja inkorporirali u projekte. Uključivanju građana i organizacija civilnog društva mora se pristupiti sistematski i dugoročno, da bi se izgradilo poverenje između njih i javnog sektora, što je ključni preduslov za adekvatnu saradnju, zaključuje Vesela Vlašković.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava ipomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura,vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.