Na osnovu člana 14. stav 1. i čl. 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tč. 9 i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18), Opštinska uprava Opštine Plandište IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE PLANDIŠTE.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Plandište izložen je u sedištu Opštinske uprave Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38., kancelarija broj 1.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Plandište, mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu do 7,00 do 15,00 sati svakog radnog dana i u neradne dane od 8,00 do 12,00 sati najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska do 31.12.2021. godine.

Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 25.12.2021. godine podneti zahtev da se u birački spiska upiše podatak da će se na republičkom referendumu izjašnjavati po mestu boravišta na teritoriji opštine Plandište (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljeno lice. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja sprovođenja referenduma.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jednistveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouporave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.