ИЗВЕШТАЈ СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ТРИ МАТИЧНА ПОДРУЧЈА

Последња, 19. седница Скупштине општине Пландиште одржана jе у петак, 16.03.2018. године са дневним редом од укупно 10 тачака. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо.

Пре усвајања дневног реда, председник СО Пландиште је предложио допуну са једном тачком, Предлогом Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Одборници Скупштине општине Пландиште прво су разматрали Предлог Одлуке о измени Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште у оквиру које је речено да ће општина Пландиште убудуће имати три матична подручја са дванаест месних канцеларија. Након тога одборници су донели Одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је општина Пландиште 15.01.2018. поднела захтев Државној ревизорској институцији за ангажовање другог лица (организације) за ревизују завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину. Државна ревизорска институција је општини Пландиште 19.01.2018. године доставила  сагласност  да екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање ових послова прописаних законом.

Oдборници СО Пландиште су након разматрања, донели Одлуку о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине Пландиште и као и Одлуку о правцу пружању државних путева који пролазе кроз насеља на територији Општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се кроз територију општине Пландиште пружају 2 државна пута, Првог Б редаброј 18 (Хадучица, Велика Греда, Пландиште и Маргита) и Другог А реда број 132 ( Пландиште, Барице и Јерменовци). На дневном реду 19.седнице СО Пландиште утврђен је и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште за 2018. годину за који је речено да су обухваћене парцеле предвиђене за отуђење, утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и начин давања у закуп грађевинског земљишта. Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и одлукама општине Пландиште.   Након тога је усвојен и Програм коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речно  да се на подручју општине Пландиште тренутно плаћа накнада за експлоатацију угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) 7% од прихода, с тим да 60% ове накнаде припада Републици а 40% општини.

Одборници су на 19. седници СО Пландиште донели Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком, речено је да се нови Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ доноси у циљу усклађивања са новим Законом о основама система образовања и васпитања и Законом и предшколском васпитању. Статут предшколске установе „Срећно детињство“ је основни општи акт Установе којим се ближе урђује организација, начин рада, управљање и руковођење у установи, поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце и мере за спречавање повреда, начин објављивања општих аката и обавештења свих заинтерсованих страна о одлукама органа.

 На последњој седници СО Пландиште, донета су Решења о измени Решења о образовању и именовању Савета за безбедност Општине Пландиште  због новог Закона о основама система образовања и васпитања. У новом саставу Савета су сада сви директори основних школа, просветни инспектори и директор Предшколске установе као и руководилац интерног тима за заштиту жртава насиља и насиља у партнерским односима у Центру за социјални рад Пландиште. Након тога, одборници су донели и Решење о образовању Стручне комисије за израгу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Последња тачка су била Одборничка питања.

Scroll to Top