JEDNOGLASNO USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

Predsednik SO  Plandište, Endre Sabo predsedavao je 20. sednicom SO Plandište koja je održana upetak,  20.04.2018. godine koja je na dnevnom redu imala ukupno 12 tačaka.

Odbornici su prvo razmatrali i usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu (prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se rebalans radi zbog priliva sredstava i da su ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine povećavaju za 11.437.000 dinara i to u delu poreza na imovinu, poreza na dobra i usluge, transfera drugih nivoa vlasti, prihoda od imovine i od mešovitih i neodređenih prihoda. Nakon toga, odbornici doneli Odluku o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da se Odluka donosi zbog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sa kojim postojeća Odluka nije usaglašena u delu koji se odnosi na ravnopravni status zaposlenih u Kabinetu predsednika opštine. Rečeno je i da se neophodnost izmena postojeće organizacije Opštinske uprave ogleda i u potrebi za promenom nadležnosti postojećih organizacionih jedinica. (doneta je nova Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Plandište). Za sprovođenje predloženih odredbi Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Plandište nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstav u budžetu opštine, s obzirom da će funkcionisati sa istim brojem zaposlenih.

Nakon toga, odbornici su doneli i Odluku o suosnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam„ Pančevo. U okviru ove tačke je rečeno da se preduzeće osniva kao zajedničko javno preduzeće sa većinskim osnivačem gradom Pančevo i drugim jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Južnog Banata. Takođe je rečeno da opština Plandište osniva JP “Urbanizam“ Pančevo kao zajedničko javno peduzeće u cilju obezbeđivanja kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine.

Na poslednjoj sednici SO Plandište doneta je i Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stameno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište.

Nakon toga, usvojeno je Rešenje o davanju sglasnosti na ugovor o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanje ovlašćenja predsedniku opštine Plandište, Jovanu Repcu za potpisivanje ugovora o javno –privatnom partnerstvu.

Na 20. sednici, odbornici su doneli Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, o razrešenju i imenovanju člana Komisije za finansije, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za informisanje.

Pretposlednja tačka bila su odbornička pitanja.