Poslednja, 26. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 15. 03.2019. godine. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo koji je na samom početku predložio dopunu dnevnog reda sa još 5 tačaka. Tako da su odbornici razmatrali ukupno 11 tačaka dnevnog reda.

Prvo su usvojili ostavku odbornika Arpada Endresa i umesto njega potvrdili manadat odborniku Dušanu Vezmaru sa koalicione izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ kao pripadnik političke stranke Srpske napredne stranke. Nakon toga odbornici su razmatrali i jednoglasno usvojili Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa teritorije opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da mrežu osnovnih škola čine osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište sa izdvojenim odeljenjima u Margiti, Jeremnovcima, Baricama, Velikom Gaju i Kupiniku, OŠ „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda sa izdvojenim odeljenjem u Miletićevu i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica sa izdvojenim odeljenjem u Starom Lecu. Odluka o mreži osnovnih škola predložena je na osnovu kriterijuma koje je donela Vlada Republike Srbije, vodeći računa o broju učenika u naseljenim mestima i o pravu i dostupnosti obrazovanja svakog deteta. Nakon toga, odbornici su doneli Odluku i o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Plandište. Mrežu predškolskih ustanova u opštini Plandište čine: Preškolska ustanova „Srećno detinjstvo“ u Plandištu, objekat predškolske ustanove u sedištu, prostori u osnovnim školama i izdvojenim odeljenjima škola i prostor u privatnoj svojini. Odbornici su izglasli i Odluku o obrazovanju Stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta a nakon toga i Odluku o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da se u Odluci o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište u članu 44. posle reči „školsku spremu“ brišu se reči „položen stručni ispit za rad u organima državne uprave“. Doneta je i Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu. Ovim Programom obuhvaćene su parcele predviđene za otuđenje u 2019. godini utvrđuje se rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja kao i postupak i način davanja u zakup građevnskog zemljišta. Nakon toga, usvojen je i Program korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2019. godinu.             Nakon toga, jednoglasno je data saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine. U okviru ove tačke rečeno je da Savet za zdravlje funkcioniše kao radno telo SO Plandište od novembra 2017. godine sa zadatkom da zaštiti prava pacijenata u oblasti zaštite prava pacijenata, u oblasti javnog zdravalja i da obavlja i druge poslove i zadatke u skladu i na način određen odredbama Statuta opštine Plandište, Poslovnika SO i Poslovnika o radu Saveta za zdravlje. U izveštajnom periodu nije bilo upućenih prigovora o povredi pojedinačnih prava pacijenata Savetu za zdravlje.

Na 26. Sednici SO Plandište, obrazovani je Štab za vanredne situacije opštine Plandište i Savet za bezbednost opštine Plandište a nakon toga je razrešen jedan član i imenovan novi član Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište. U okviru odborničkih pitanja, postavljeno je pitanje izgradnje kapele u Margiti i poboljšanja ulične rasvete. Na oba pitanja odgovorio je predsednik opštine, Jovan Repac koji je prisutvovao sednici SO Plandište. U vezi sa kapelom je rečeno da se već izvesno vreme čeka saglasnost resornog ministarstva jer zemljište na kojem bi se kapela gradila nije opštinsko već državno a u vezi sa rasvetom je rečeno da MZ treba jednim dopisom da obavesti Opštinu o mestima gde rasveta treba da se ojača.

Nakon završene sednice SO Plandište, Ženska mreža odbornica je održala sastanak.