USVOJEN ČETVRTI REBALANAS BUDŽETA

Početkom decembra u Plandištu je uspešno održana  33. sednica Skupštine opštine Plandište. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Na dnevnom red sednice ukupno je bilo 9 tačaka.

Odbornici su na poslednjoj, 33. Sednici SO Plandište  prvo razmatrali i usvojili  Poslovnik Skupštine opštine Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da je novi Poslovnik rađen zbog izmena u Zakonu o loklanoj samoupravi a koje se tiči stalnih radnih tela , zbog novih nadležnosti i novih naziva. Nakon toga,  razmatran i usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu za period januar-septembar 2019.godine.U okviru ove tačke je rečeno da je Izvešaj rađen po smernicama koje su dobijene od Ministarstva finansija . Za prvih 9 meseci , izvršenje budžeta opštine Plandište je teklo prema planiranoj dinamici. Za prvih devet meseci, tekući prihodi su bili u iznosu od 412.999.000,00 dinara što čini 60,47% ukupnog budžeta. Rashodi, za isti period bili su 409.543.000,00 dinara , odnosno 59,19% od ukupnog budžeta što znači da je u tom periodu Opština ostvarila suficit u iznosu od 17.042.000,00 dinara. Nakon toga, odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu (četvrti dopunski budžet). Izvestilac je u vezi sa ovom tačkom rekao da je do izmene došlo zahvaljujući većem prilivu sredstava u iznosu od 15.652.255 ,00 dinara tako da su ukupni prihodi i primanja  koji su ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine povećani sa 692.143.167 dinara na 710.595.255,00 dinara. Kako je rečeno, najveći rashodi pojavili su se kod Doma zdravlja, oko 5 miliona dinara za obaveze prema dugovanjima Apoteke.

Na poslednjoj, 33. Sednici SO Plandište, odbornici su usvojili Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Plandište za period 2019-2023.godine. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda rečeneo je da novi Akcioni plan urađene pošto je istekao stari. Akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Plandište za period 2019-2023.godine predstavlja lokalni akcioni dokument u kome je jasno iskazana spremnost Opštine  da doprinese povećanoj integraciji i smanjenju siromaštva izbeglih i interno raseljenih lica, kao i povećanju znanja i građanske svesti stanovnika neformalnih i nehigijenskih naselja na teritoriji Opštine. Opština, istovremeno pokazuje spremnost za realizaciju projekata i planova  koji su predstavljeni u specifičnim ciljevina Lokalnog akcionog plana.

Nakon toga odbornici su glasali za donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište, Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja opštine Plandište, Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište  a nakon toga i Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište.

33. sednici SO Plandište prisustvovali su predsedik i zamenik predsednika opštine, Jovan Repac, Goran Donevski, zamenik predsednika SO, Vladan Mladenović, sekretsr SO, Zoltan Kovač i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Mak Odavić.