U 2017. GODINI OPŠTINA OSTVARILA BUDŽETSKI SUFICIT

Nova, 76. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 08.06. 2018. godine. Sednica kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, sa dopunom dnevnog rada tačkom Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište, ukupno je imala 33  tačke.

Posle usvajanja zapisnika sa 74. i 75. sednice,  većnici su prvo utvrđivali Predlog Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je u periodu januar-decembar 2017. godine ostvaren budžetski suficit u iznosu od 16 miliona 806 hiljada dinara. Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini  po osnovu poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, donacija i transfera, ostalih prihoda kao što su takse, novčane kazne, naknade za korišćenje  dobara od opšteg interesa, prihoda od prodaje dobara i usluga i drugo, iznosili su 499 miliona 965 hiljada dinara. Rashodi su bili u visini od 483 miliona 248 hiljada.

Nakon toga, većnici su razmatrali i usvojili Predlog Odluke o javnim parkiralištima, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište,  Predlog Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja i Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima. Sve odluke su donete zbog potreba za njihovim usklađivanjem sa resornim Zakonom, odnosno zbog potreba  usklađivanja sa pozitivno pravnim propisima i  donošenja odluke radi nesmetanog obavljanja komunalanih delatnosti.

Članovi Veća su na 76. sednici razmatrali i Predlog Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godina. U okviru ove tačke je rečeno da razlog za izradu Plana sadržan u Zakonu o javnom zdravlju kojim se precizno definišu obaveze lokalnih samouprva koje su preuzele na sebe nove odgovornosti u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudina svojim teritorijama. Procenjeno je da će za realizaciju Plana javnog zdravlja  biti potrebno preko 40 miliona dinara. Sredstva se obezbeđuju iz više izvora.

Na dnevnom redu 76. sednice Opštinskog veća našao se i veći broj izveštaja kao što je Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu  a zatim i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu,  Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Plandište u 2017. godini i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Plandište u 2017. godini i  Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

U sazivu 76. sednice Opštinskog veća bilo je i Razmatranje Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period od 01.01.2017. – 31.12.2017. i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izvršenja plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period  01.01.2017. – 31.12.2017. U ovom periodu Dom zdravlja je sredstva dobijena iz budžeta opštine Plandište utrošio za za isplatu zarada jednog medicinskog radnika i jednog vozača, za sovijalne doprinose na teret poslodavca, specijalističke uslige po ugovoru za izlazak ginekologa i neuropsihijatra, tekuće popravke sanitetskih vozila , medicinske opreme ma0 i za sudska rešenja.

Većnici su na poslednjoj sednici razmatrali Narativni izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Plandište za 2017. godinu na  prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište i utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Narativni izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Plandište za 2017. godinu na prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište kao i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta Plandište za 2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta Plandište za 2017. Godinu.  Razmatran je i  Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu i utvrđen Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Predškolske ustavnove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu.

Nakon toga, narednih 13 tačaka dnevog reda odnosile su se na rad svih mesnih zajednica opštine Plandište, tako da su većnici razmatrali Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj MZ Plandište, MZ Velika Greda,MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo. MZ Banatski Sokolca, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj  za 2017. godinu  a nakn toga utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj MZ Plandište, MZ Velika Greda,MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo. MZ Banatski Sokolca, MZ Jermenovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj  za 2017. godinu.

Na dnevnom redu 76. sednice Opštinskog veća opštine Plandište bio je i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište zbog nadoknade za predsednika i članove kao i  Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju posebnih programa u oblasti sporta za 2018. godinu. U okviru ove tačke rečeno je da se isti iznos od 22.000 dinara odobren za 9 sportskih organizacija. Većnici su jednoglasno usvojili Zaključak o usvajanju Pete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu kao i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.