Na osnovu tačke II Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 4-223/2019-01-IV godine, a u vezi sa članom 36. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) Naručilac: Opštinska uprava opštine Plandište, Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište, Poziva: Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnese ponudu u postupku Javne nabavke usluga – održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske uprave Plandište.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.