Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 30/2019, del. broj 4-368/2019-II od 04.11.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 30/2019 i del. broj 4-365/2019-II od 04.11.2019. godine, pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – UVOĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I IZRADA PLANA LOKALNOG RAZVOJA.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.