Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 ), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni  glasnik RS” broj 86/15 i 41/2019), Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva broj: 26/2019, broj odluke 4-335/2019-II od 08.11.2019. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za postupak javne nabavke broj: 4-336/2019-II od 08.11.2019. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku radova: Dodatni, nepredviđeni, radovi na rekonstrukciji krova na objektu OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“- odeljenje u VELIKOM GAJU u pregovarčkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.