Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 ), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS” broj 86/15 i 41/2019), Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva broj: 26/2019, broj odluke 4-335/2019-II od 08.11.2019. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za postupak javne nabavke broj: 4-336/2019-II od 08.11.2019. godine, pripremljena je

KONKURSNA  DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:
Dodatni, nepredviđeni, radovi na rekonstrukciji krova na objektu OŠ
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“-odeljenje u VELIKOM GAJU
u
PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o Zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.