Na  osnovu  tačke  II  Odluke  o  pokretanju postupka  javne  nabavke  broj:  4-211/2019-01-IV godine, a u vezi sa članom 36. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) Naručilac: OPŠTINSKA UPRAVA PLANDIŠTE Vojvode Putnika 38, 26360 PLANDIŠTE poziva Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd DA PODNESE PONUDU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA – ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA IS LPA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati ovde.

Odluku o obustavi postupka možete pogledati ovde.