Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br.4-209/2020-II od 30.06.2020. godine OPŠTINA PLANDIŠTE poziva Udruženje šumarskih i lovnih radnika Srbije „Šuma i lov“, 11 000 Beograd, ul. Doljanska br. 67 da podnese ponudu u postupku javne nabavke usluga-nabavka patentirane tehnologije sa implementacijom postupka za pošumljavanje jn 15/2020.

Kompletnu Konkursnu domunetaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka možete pruzeti ovde.

Poziv za možete preuzeti ovde. 

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.