U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09,99/11-dr. Zakon i 44/2018 – dr. zakon), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018), i članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava  za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik opštine Plandište“ br. 5/2021). Predsednik opštine Plandište, na predlog Komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Plandište, donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata iz budžeta opštine Plandište JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA PODSTICANJE PROGRAMA/PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2021. GODINU.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obrasce za pravdanje sredstava možete preuzeti ovde.