Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2010) i člana 135. stav 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (“Službeni glasnik RS“, broj 88/2009 i 95/2010) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka (“Službeni glasnik RS“, broj 7/2011), Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavljuje:

 

J A V N I     K O N K U R S
ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
I KANDIDATA ZA SLUŽAOCE KURSA ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

 

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2018. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti Centru Ministarstva odbrane Vršac svakog radnog dana osim petka u vremenu od 09:00 do 13:00 časova u ulici Svetosavski trg broj 10 u Vršcu.

Prijave se mogu podneti i u Plandištu, u zgradi Suda u opštinskoj kancelariji broj 3, na adresi Vojvode Putnika broj 53, svakog petka u vremenu od 08:45 do 11:00 časova.

Kandidat koji ima prebivalište ili boravište u inostranstvu može podneti prijavu diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Telefon za kontakt: 013/839 – 694 i 013/837 – 020.

 

Centar Ministarstva odbrane
                 V R Š A C