Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne serdine, komunalno stambene poslove, inspekcijske poslove, LER i poljoprivredu opštine Plandište, na osnovučlana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odlukaUS,50/2013-odlukaUS,98/2013-odlukaUS,132/2014,145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. stav 1. Pravilnika o sardžini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasni RS“, broj 32/2019) oglašava, Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju trafostanice 35/20 kv Plandište 1 1×10mva.

Kompletan Javni poziv možete pogledati ovde.

Kompletan Urbanistički projekat možete pogledati ovde.

Kompletnu dokumentaciju možete pogledati ovde.