Na osnovu člana 59 i 60  Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10 i 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 30 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15 i 5/17) Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu, Odluke o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini, Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-00478/2019-24 od 08.04.2019. godine a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Plandište  za 2019. godinu i potpisanog Sporazuma o uređivanju međusobnih orava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja broj 3600-101-2/2019 od 06.05.2019 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE FILIJALA VRŠAC u saradnji sa OPŠTINOM PLANDIŠTE raspisuju JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Zahtev za učešće u programu možete preuzeti ovde.