Republika Srbija
AP Vojvodina
OPŠTINA PLANDIŠTE
Opštinska uprava Plandište
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21) i člana 55. Stav 4. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS” 32/2019)

 o g l a š a v a
JAVNI  UVID  POVODOM  IZLAGANJA
Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa vetrogeneratorskog polja Plandište 1 i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički materijal za javni uvid Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa vetrogeneratorskog polja Plandište 1 i izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

VREME IZLAGANJA Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa vetrogeneratorskog polja Plandište 1 i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu je 15 dana, od dana objavljivanja, radnim danima od 12 do 14 časova.

MESTO IZLAGANJA Izmene i dopune plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja je zgrada Opštinske uprave opštine Plandište, u Plandištu, ulica Vojvode Putnika br.38. kancelarija br. 17. Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs.

INFORMACIJE o javnom uvidu Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa vetrogeneratorskog polja Plandište 1 i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 12. do 14. časova.

PRIMEDBE na javni uvid Izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa vetrogeneratorskog polja Plandište 1 i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu za vreme trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.17. ili putem pošte.

JAVNA PREZENTACIJA Nacrta izloženog planskog dokumenta biće organizovana dana 14.02.2022.godine u 11:00 časova, u Maloj sali opštinske uprave opštine Plandište.

JAVNA SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE biće održana 14.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade opštinske uprave opštine Plandište.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.