U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) oglašava

JAVNI UVID u

NACRT REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE OD 2021. DO 2035. GODINE I

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

Nacrt Regionalnog  prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt Regionalnog prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog  prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) obuhvata sve jedinice lokalne samourpave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

 1. Javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 21.03.2022. godine do 19.04.2022. godine.

Nacrt Regionalnog prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid u svim sedištima jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad.

Nacrt Regionalnog  prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Primedbe na Nacrt Regionalnog  prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, odeljenjima za urbanizam jedinica lokalne samouprave i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 19.04.2022. godine.

Javne prezentacije Nacrta Regionalnog  prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine biće održane prema sledećem rasporedu:

Sremski upravni okrug – sedište Sremska Mitrovica – dana 22.03.2022. godine u 11 časova, sala br.1 u zgradi  Gradske uprave Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitrovica

Srednjobanatski upravni okrug – sedište Zrenjanin – dana 24.03.2022. godine u 11 časova, multimedijalna sala br.101 u zgradi Gradske kuće Grada Zrenjanina, Trg slobode 10, Zrenjanin  

Severnobački upravni okrug – sedište Subotica – dana 29.03.2022. godine u 11 časova, amfiteatar u prostorijama Severnobačkog  upravnog okruga, Trg Lazara Nešića 1, Subotica

Zapadnobački upravni okrug – sedište Sombor – dana 31.03.2022. godine u 11 časova, svečana sala Gradske kuće u Somboru, Trg cara uroša 1, Sombor

Južnobački upravni okrug – sedište Novi Sad – dana 05.04.2022. godine u 11 časova, velika sala Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona 1, Novi Sad

Južnobanatski upravni okrug – sedište Pančevo – dana 07.04.2022. godine u 11 časova, mala sala Gradske uprave Pančevo,  Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo

Severnobantski upravni okrug – sedište Kikinda – dana 11.04.2022. godine u 11 časova, Svečana sala gradske uprave u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 11.05.2022. godine u Novom Sadu,  u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

2. U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga Nosiocu izrade Plana – Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

VREME IZLAGANJA – navedeni Nacrt Plana biće izložen u analognom formatu svakog radnog dana ( u vremenu od 7:00h do 9:00h i od 10:00h do 15:00h) u zgradi Opštine  Plandište ul. Vojvode Putnika br. 38 , u periodu od 21.03.2022. godine do 19.04.2022. ili na linku:

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/javni-uvid-u-nacrt-regionalnog-prostornog-plana-autonomne-pokrajine-vojvodine-od-2021-do-2035-godine-i-izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-regionalnog-prostornog-plana-autonomne-pokrajine-vojvodin/