ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

„ БИРО АГРАР-БИВ” ДОО  ДОО Јерменовци, улица Маршала Тита 39, поднео је дана 01.06.2022. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАЛИВНИ СИСТЕМ на кат. парц. бр. 985, 986, 987 и 2415 КО Јерменовци, Општина Пландиште.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 16, радним данима у времену од  8  до 13 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top