Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou

Zahvaljujući Zakonu o Javno privatnom partnerstvu koji je usvojen 2011. godine prvi put je uveden pojam javno-privatnog partnesrstva koji predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog sektora kod zajedničkog sprovođenja projekata od od javnog značaja. Ovaj oblik saradnje bi trebalo da spaja odgovornost vlasti koja brine o javnom interesu , sa jedne strane i upravljačke sposobnosti, fleksibilnost i ekonomičnost privatnog sektora, sa druge . Koncept javno privatnog partnerstva omogućava da svaki od partnera preuzme rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način čime se postiže veća efikasnost u korišćenju javnih resursa i bolji kvalitet usluga. Sa ekonomskog aspekta, podrazumeva se da će sredstva uložna u projekat doneti veću vrednost u odnosu na konvencionalno finasiranje(finansiranje iz budžeta, zaduživanje kod banaka…) Uključivanje privatnog sektora takođe donosi i određeni nivo znanja i stručnosti koji obično nedostaje javnom sektoru, naročito u  oblastima kao što je energetska efikasnost. Sa socijalnog aspekta, ovi projekti moraju da uzmu u obzir zadovoljenje društvenih i socijalnih potreba građana.

Imajući sve ovo u vidu, opština Plandište je 2018. godine, realizujući projekat prekogranične saradnje pod nazivom “Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost“ koji se odnosi upravo na energetsku efikasnost, odnosno na zamenu postojeće rasvete, novom led rasvetom u Plandištu i svim ostalim naseljenim mestima u Opštini, ušla sa ovim projektom u javno – privatno partnestvo koje bi ove godine a posebno naredne trebalo jasno da pokaže prednost ovog partnerstva i benefite. Iako opština Plandište ima veoma razvijenu saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva, ona nije uključila organizacije civilnog društva, kao ni druge interesne grupe iz privatnog sektora u toku pripreme projekta JPP. Važno je da se istakne da postoji volja od strane lokalne samouprave Plandište da podrži lokalne OCD u različitim aspektima, što značajno doprinosi razvoju civilnog sektora. Pored finansijske podrške koja se na godišnjem nivou odvaja iz lokalnog budžeta za OCD, ova opština pruža i druge vidove podrške. Tako je opština Plandište obezbedila prevoz zainteresovanim predstavnicima OCD iz Plandišta do Opštine Bečej, gde se u okviru projekta ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata javno – privatnog partnerstva na lokalnom nivou”, održala radionica, sa ciljem da se ostvare novi kontakti i moguća saradnja između OCD iz različitih sredina.

Na osnovu iskustava opština iz evropskih zemalja, projekat poziva i ukazuje na značaj dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti koji, kako je praksa pokazala, jasno kazuje na lakše i efikasnije rešavanje problema koji utiču na svakodnevni život građana.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi usledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija,migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana krozsaradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra u Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi usledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija,migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana krozsaradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.