Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 86/2015 i 41/2019), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br.4-206/2020-II od 29.06.2020. godine, Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka PE folije za patentirani postupak za pošumljavanje“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu domunetaciju možete preuzeti ovde. 

Odluku o dodelu Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.