Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva po Javnom Konkursu za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2020. godinu, utvrdila je sledeću Listu programa za koju će biti opredeljena sredstva:

03 – Lokalno ekonomski razvoj 80.000,00 rsd

04 – Razvoj turizma 320.000,00 rsd

06 – Zaštita životne sredine 200.000,00 rsd

11 – Socijalna i dečija zaštita 700.000,00 rsd

13 – Razvoj kulture 860.000,00 rsd

14 – Razvoj sporta i omladine 330.000,00 rsd

Na osnovu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finasiranje programa od javnog iteresa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu („Službeni list opštine Plandište“, br. 37/2019, 03/2020 i 15/2020) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“, br. 6/2014, 5/2015 i 36/2017), Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva objavila je listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju organizacije civilnog društva za 2020. godinu.

Javni Konkurs za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2020. godinu broj: 401-71/2020-II od 20.05.2020. godine objavljen je na zvaničnoj internet stranici Opštine Plandište.

Predsednik opštine, obrazovao je Komisiju za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva Rešenjem broj 02-15/2020-II od 19.05.2020. godine.

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, razmotrila je prijavljene programe prema kriterijumima i merilima koje utvrđuje navedena Uredba i Javni konkurs i utvrdila Listu programa za koje će biti opredeljena sredstava.

Ukupan broj prijavljenih program je 36, za dodelu dotacija predloženo je svih 36 program.

PREDSEDNIK  KOMISIJE

Aleksandra Odavić Mak, dipl. pravnik, s.r.