Opštinsko veće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i devet članova Opštinskog veća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća, a zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Nadležnost Opštinskog veća:

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava  i  stara  se  o  izvršavanju  odluka  i  drugih  akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku  o  privremenom  finansiranju  u  slučaju  da  Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor  nad  radom  Opštinske  uprave,  poništava  ili  ukida  akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 5. rešava u  upravnom  postupku  u  drugom  stepenu  o  pravima  i  obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 6. propisuje posebne   elemente   procene   rizika   i   učestalost   vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
 7. prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 8. podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
 9. predlaže akta   koje   donosi  Skupština  opštine   radi  zaštite  opšteg   interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
 10. odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 11. stara se o izvršavanju  poverenih nadležnosti  iz  okvira prava  i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 12. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 13. postavlja opštinskog pravobranioca;
 14. donosi Plan  odbrane     Opštine  koji   je  sastavni  deo  Plana  odbrane Republike  Srbije,  usklađuje  pripreme  za  odbranu  pravnih  lica  u   delatnostima  iz  nadležnosti  Opštine  sa odbrambenim pripremama Autonomne  pokrajine  i  Planom  odbrane  Republike  Srbije,  donosi odluku  o  organizovanju  i  funkcionisanju  civilne  zaštite  i jedinica opšte namene;
 15. donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 16. obrazuje Žalbenu komisiju;
 17. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 18. informiše javnost o svom radu;
 19. donosi Poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 20. vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.