REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA PLANDIŠTE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-158/2022-I
Datum: 21.10.2022. godine
P l a n d i š t e

Na osnovu člana 34. stav 1. i 38. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 42. stav 1. i člana 50. stav 2. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 48. stav 1. i 102. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019 i 23/2020)

S A Z I V A M

21. sednicu Skupštine opštine Plandište, koja će se održati u petak 28.10.2022. godine sa početkom u 10,00 časova u DAK-u u svečanoj sali Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

  1. Predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2022. godinu (Treći rebalans),

Izvestilac: Branka Pantić

  1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar – septembar 2022. godine,

Izvestilac: Jožef Boroš

  1. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište,

Izvestilac: Ivan Galkan

4. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Plandište,

Izvestilac: Jadranka Graovac

  1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja,

Izvestilac: Nataša Borojević

  1. Predlog Odluke o poveravanju poslova održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu,

Izvestilac: Igor Đorđevski

  1. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu 2021/2022 godinu,

Izvestilac: Biljana Joksimović

  1. Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu 2022/2023 godinu,

Izvestilac: Biljana Joksimović

  1. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište,

Izvestilac: Magdalena Tošić

  1. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište

Izvestilac: Magdalena Tošić

  1. Predlog Rešenja o imenovanju članova Lokalnog Saveta roditelja opštine Plandište.

Izvestilac: Magdalena Tošić

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Goran Donevski, dipl. ekonomista

 NAPOMENA:

Materijal za 1. i 2. tačku predloženog dnevnog reda zbog obimnosti dostavlja se na cd-u, u skladu sa odredbom člana 106. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 35/2019 i 23/2020).