Na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, broj 66 od 07. maja 2020. godine, 93 od 01. jula 2020. godine, 94 od 03. jula 2020. godine, 100 od 16. jula 2020. godine, 109 od 21. avgusta 2020. godine, 111 od 28. avgusta 2020. godine), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) i člana 19. Pravilnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Plandište broj 06-52/2020-II od 13.05.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Plandište je na sednici održanoj dana 01.09.2020. godine doneo Naredbu o primeni preventivnih mera u opštini Plandište za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Kompletan tekst Naredbe možete pogledati OVDE.