Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009), objavljuje:

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „BIRO AGRAR-BIV” DOO, Maršala Tita 39, Jermenovci, na teritoriji opštine Plandište, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA ZA ZALIVNI SISTEM na kat.par br. 985, 986, 987 i 2415 KO Jermenovci, teritorija opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-25/2022-02-IV od 16.06.2022. godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslova, važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.

Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, a podnosi se preko ovog organa.