ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта „ALTER BIOGAS I“ ДОО Хајдучица, улица Жомбек број 1, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, „ALTER BIOGAS I“ 1МW и гасни прикључак, на кат.пар 1701/10 и 1702 КО Хајдучица, територија општине Пландиште.

У спроведеном поступку донето је Решење број 501-36/2017-02-IV од 06.12.2017. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта, уз примену прописаних минималних услова, важећих техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце животне средине у току коришћења пројекта.

Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, а подноси се преко овог органа.

 

Scroll to Top